Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2008/2009:

 

 

Decyzja
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie
zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2008/2009

 

Strona kuratorium: www.kuratorium.kielce.pl/

 

Pobierz: Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne: Łukasz Gad

 

 

 

 

Regulamin  rekrutacji  do  klas  pierwszych  na  rok  szkolny  2008 / 2009

Wymagane dokumenty:

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:
  • kwestionariusz /do pobrania w sekretariacie szkoły, gimnazjum lub na www.e-omikron.pl /, 
  • kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 3 zdjęcia / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/
  • kartę zdrowia  / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/

 

Terminarz:

 • Termin składania kwestionariuszy: od 05. 05. 2008 do 17. 06. 2008 r.
 • Termin złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat: do 23. 06. 2008 r. godz. 15.00.
 • 24-25.06 2008 r. - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 • Termin  ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły : 26. 06. 2008 r. godz. 12.00
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole / donieść oryginał świadectwa i zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 30.06.2008 r. godz. 15.00.

 • Ogłoszenie listy przyjętych: 1.07.2008 r. godz. 12.00 - na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o zdaniu egzaminu gimnazjalnego : do 3.07.2008 r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej : 4.07.2008 r. godz. 12.00

 Kryteria rekrutacji:

1.   Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 1. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu 

      wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych
w niniejszym dokumencie.

 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

       wynosi maksymalnie 100 pkt.

 1.  Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 80 pkt.
 2. Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów:

Klasa

z  przedmiotami rozszerzonymi :

punktowane przedmioty

I A

matematyka, technologia informacyjna, geografia, j. obcy

język polski, język obcy, matematyka,  geografia

I B

matematyka, historia, geografia, j. obcy

język polski, język obcy, matematyka,  geografia

I C

biologia , chemia, j. obcy

język polski, język obcy, matematyka,  biologia

I D

historia, WOS, geografia, j. obcy

język polski, język obcy, matematyka,  historia

I E

język polski, historia, WOK, j. obcy

język polski, język obcy, matematyka,  historia

I F

język polski, historia, pierwszy j. obcy: niemiecki lub francuski, drugi j. angielski

język polski, język obcy, matematyka,  historia

  

 1. Punkty są obliczane według następujących zasad:
 • ocena celująca -                  20 pkt,
 • ocena bardzo dobra -          15 pkt,
 • ocena dobra -                       10 pkt,
 • ocena dostateczna -            5 pkt,
 • ocena dopuszczająca -       2 pkt.
 1. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji (maksymalnie 20 punktów):
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów,
 • potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty:

finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty,
finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów,

 • potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty lub artystyczne - maksymalnie 3 punkty

na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty,
co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty

 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (charytatywne) - 2 punkty.

8. Komisja Rekrutacyjna jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.  Absolwenci gimnazjów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE są przyjmowani na podstawie liczby punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa i innych osiągnięć. Uzyskana liczba punktów  będzie pomnożona przez 2.

10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania  się do wcześniej wybranej.

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com