Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
      ::Matura 2014
      ::Matura 2013
      ::Matura 2012
      ::Matura 2011
      ::Matura 2010
      ::Matura 2009
      ::Matura 2008
      ::Informatyka
      ::Język niemiecki
      ::Język hiszpański
      ::Język francuski
      ::Język rosyjski
      ::Język polski
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Matura 2009 r.

Rok szkolny 2008/2009

 

Drodzy tegoroczni Maturzyści!

Na tej stronie znajdziecie aktualne informacje o maturze.

ZAPRASZAMY!

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych 2009r.:

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 Maj

godz. 9.00
obydwa poziomy 

godz. 14.00
obydwa poziomy

 4

 poniedziałek

język polski

 

 5

 wtorek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych  

 

 6

 środa

wiedza o społeczeństwie 

fizyka w języku obcym*, język włoski

 7

 czwartek

język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych  

geografia w języku obcym* 

 8

 piątek

 geografia

język łaciński i kultura antyczna

 sobota, niedziela

 11

 poniedziałek

biologia

wiedza o tańcu

 12

 wtorek

historia

chemia w języku obcym*, matematyka w języku obcym*

 13

 środa

matematyka

biologia w języku obcym*, historia w języku obcym*

 14

 czwartek

fizyka i astronomia

historia sztuki

 15

 piątek

chemia

historia muzyki

 sobota, niedziela

 18

 poniedziałek

język rosyjski

kultura Hiszpanii*

 19

 wtorek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych  

 

 20

 środa

języki mniejszości narodowych, język kaszubski,

filozofia

 21

 czwartek

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

informatyka

 

*dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 29 maja 

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

 

 

 

 

Szkolna lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny
z języka polskiego

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Św.
w roku szkolnym 2008/2009.

 

 

 • Literatura
 1. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołaj się do wybranych utworów.
 2.  Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki). Omów na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
 3. Eros i Tanatos w wybranych utworach literackich.
 4.  Metaforyczna i dosłowna podróż w czasie - analiza wybranych przykładów literackich.
 5.  Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzyła i definiowała mity narodowe? Omów na wybranych przykładach.
 6. Motyw małej ojczyzny w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw sposoby jego kreowania i funkcje w wybranych utworach.
 7. Mity polskiego romantyzmu - ich kontynuacje, akceptacja i polemika z nimi
  w utworach E. Orzeszkowej, B. Prusa, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego
 8.  Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje, wykorzystując wybrane teksty literackie.
 9. Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.
 10.  "Nie wszystek umrę". Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.
 11.  Barokowe figury egzystencji. Omów ich różnorodność na wybranych przykładach.
 12.  Biblijne i antyczne dziedzictwo w tekstach współczesnych.
 13.  Różne oblicza awangardy w dramacie polskim i europejskim. Omów problem na wybranych przykładach.
 14.  Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przestaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
 15. Subiektywne postrzeganie świata- pamiętniki i (motywy autobiograficzne w literaturze, na przykładzie wybranych utworów.
 16. Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny - oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem..
 17. Staropolska obyczajowość utrwalona w renesansowych i barokowych tekstach literackich - analiza wybranych przykładów.
 18. Koncepcja losu ludzkiego w ujęciu dramaturgów dawnych i współczesnych. Omów na wybranych przykładach.
 19. Dramat narodowy, teatr narodowy- ich zadania w przeszłości i dziś.
 20.  Konwencja snu i baśni  w literaturze - ich sposób funkcjonowania w wybranych dziełach literatury polskiej.
 21.  Świat wsi- przemiany jego obrazu w literaturze (od XVI do końca XIX wieku). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 22. Przemiany prozy polskiej i europejskiej 1918-39 (np. Schulz, Gombrowicz i inni). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 23.  Tendencje klasycyzujące w literaturze staropolskiej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24.  Mit, mitologizacja jako sposób kreacji i demaskacji świata przedstawionego
  w wybranych utworach literackich.
 25.  Poeta jako rzecznik sprawy ludzkiej w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
 26.  Postać literacka w powieści klasycznego realizmu i w powieści współczesnej (próba analizy porównawczej).
 27.  Problematyka i kształt artystyczny manifestów ideowych kolejnych pokoleń literackich - dokonaj analizy porównawczej.
 28.  Baczyński a Słowacki. Refleksje  filozoficzne i historiozoficzne w wybranych wierszach.
 29. Chłopomania młodopolska - maniera inteligencka czy trwała wartość? Przedstaw na podstawie wybranych utworów modernizmu polskiego?
 30.  Miasto jako bohater literacki w prasie XIX i XX wieku. O przemianach w poezji współczesnej wynikających z kryterium wieku artysty (np. Cz. Miłosz, T. Różewicz,
  Z. Herbert).
 31.  Księża - poeci w literaturze współczesnej - motyw cierpienia i motyw wiary. Przedstaw problem na podstawie twórczości ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, ojca Oszajcy i in.
 32.  Sposoby odwoływania się przez  literaturę do motywów biblijnych. Funkcje tych motywów w literaturze na określonych przykładach.
 33.  Rola muzyki w dziełach literackich. Analizując przykłady, zwróć uwagę na temat
  i formę utworów.
 34.  Wizja historii i losu człowieka  w  twórczości wybranego poety lat wojny  i okupacji.
 35.  Kontemplacja świata i protest przeciw złu w poezji Czesława Miłosza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 36.  Znaczenie twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 37.  Pisarze i ich ulubione rekwizyty. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 38. Trywialność i wzniosłość w twórczości polskich poetek współczesnych.
 39.  Poezja Cypriana Norwida- klasyczna, romantyczna? Dlaczego wymyka się etykietom?
 40.  Stefan Żeromski - spadkobierca czy burzyciel tradycji romantycznej?
 41. Kaskaderzy literatury polskiej - rozrachunek z rzeczywistością. Omów na podstawie poezji E. Stachury, R. Wojaczka, A. Bursy.
 42.  Polscy pisarze- laureaci nagrody Nobla jako ambasadorzy polskiej kultury w świecie.
 43.  Literatura polska wobec problemu rewolucji społecznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 44. Problematyka religijna w literaturze- omów na wybranych przykładach.
 45.  Zaścianek, dwór jako przestrzeń kulturowa w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
 46.  Funkcje obrazów natury w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
 47.  Człowiek wobec świadomości winy. Prześledź problem na wybranych przykładach.
 48.  Dialog z tradycją w twórczości wybranego poety współczesnego.
 49.  Motywy akwatyczne i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 50.  Mit dzieciństwa w wybranych utworach literackich.
 51.  Literatura wobec stalinizmu po 1945 roku (np. W. Gombrowicz, Cz. Miłosz, G. Herling-Grudziński).
 52.  Wpływ mitologii na twórczość R. R. Tolkiena lub/i A. Sapkowskiego. Analiza wybranych przykładów.
 53. Różne sposoby wykorzystania baśni w literaturze polskiej i powszechnej. Omów problem na wybranych przykładach.
 54. Filozoficzne konteksty w poezji modernistycznej na podstawie wybranych utworów.
 55.  Jakie problemy poruszane we współczesnej poezji polskiej są dla Ciebie najważniejsze? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 56.  Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 57. Problematyka i kształt artystyczny wybranej powieści współczesnej.
 58.  Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 59.  Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych  (na wybranych przykładach).
 60. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 61. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 62.  Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
 63.  Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 64. Kostium historyczny jako sposób na przestawienie aktualnych wydarzeń. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 65. Różne funkcje didaskaliów w tekstach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach.
 66.  Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
 67.  Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 68. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub/i dramatycznych różnych epok.
 69.  Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
 70. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych     przykładach.
 71. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 72.  Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera.
 73.  Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
 74.  Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości?- różne rodzaje narracji
  i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację (omów na wybranych przykładach).
 75. Motywy antyczne i biblijne oraz sposób ich wykorzystania w twórczości wybranych poetów współczesnych.
 76.  Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu sądu i procesu - analiza wybranych przykładów.
 77.  Swoistość filozofii życiowej i artystycznego kształtu bajek Ignacego Krasickiego na tle europejskiej i polskiej tradycji gatunku.
 78.  Rola ironii w twórczości J. Słowackiego i jej literackie powinowactwa (np. W. Szekspir, G. Byron).
 79.  Omów, na podstawie znanych Ci utworów, cechy poetyki renesansowej i barokowej.
 80. Porównaj wybrane pozycje literackie dla młodego czytelnika w literaturze dawnej
  i współczesnej (np. K. Makuszyński i M. Musierowicz).
 81.  Komedie A. Fredry wobec romantyzmu i tradycji klasycystycznej.
 82.  Muzy polskich romantyków. Prześledź zjawisko na wybranych przykładach.
 83.  Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wieku.
 84.  Portret artysty w wybranych utworach literackich (np. J. Kochanowski, J. Słowacki, C.K. Norwid, S. Wyspiański, W. Gombrowicz).
 85.  Marzenia człowieka o nieśmiertelności. Porównaj realizację motywu na wybranych przykładach.
 86. Motywy tyrtejskie w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 87.  Heroiczna koncepcja młodości i "choroba wieku" w wybranych utworach polskiego romantyzmu.
 88.  Motyw gór i jego funkcje w literaturze w utworach twórców wybranych epok (np.
  A. Mickiewicz, J.Słowacki, J. Kasprowicz, K. Przerwa- Tetmajer).
 89.  W. Gombrowicz i S. Mrożek jako demaskatorzy mitów o naturze ludzkiej.
 90.  Dziennik i pamiętnik w literaturze współczesnej (np. K. Brandys, M. Dąbrowska,
  G. Herling- Grudziński).
 91. Motyw ogrodu w literaturze dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 92.  Zjawy, duchy, upiory w literaturze. Zbadaj ich funkcjonowanie w wybranych utworach różnych epok.
 93. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
 94. Wizerunki młodzieży w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.
 95.  Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje
  w wybranych utworach.
 96. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 97.  Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice - analiza wybranych utworów.
 98.  Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze  omów sposoby ich przedstawiania i funkcje
  w wybranych utworach
 99. Świat przedstawiony oczyma dziecka. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na specyfikę narracji i sposób przestawienia rzeczywistości.
 100. Emancypantki i feministki w literaturze polskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 101. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby ujęcia oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok. 
 102. "czarny charakter" w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
 103. Scharakteryzuj i skomentuj wymowę wielkich monologów bohaterów wybranych tragedii Szekspira.
 104.   Kreacje lekarzy i nauczycieli w literaturze i publicystyce polskiej. Zwróć uwagę na problem tworzenia stereotypów przez literaturę.
 105.  Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.
 106.  Dawne i współczesne reportaże. Prześledź ewolucję gatunku na wybranych przykładach.
 107. Wizje rewolucji w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 108.  Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok.
 109. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
 110. Felieton dawniej i dziś. Porównaj twórczość wybranego felietonisty współczesnego
  z XIX-wiecznymi przykładami gatunku.
 111. Młodość i "choroba wieku" w literaturze polskiej i obcej.
 112.  Komedie w literaturze polskiej i obcej. Ich związek z epoką a ponadczasowość
 113.  Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach
 114.  Rozterki i przeżycia polskich emigrantów w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 115.  Bohater literacki jako świadek i uczestnik historii. Przedstaw wybrane przykłady wydarzeń historycznych ocenianych przez niego.
 116. Funkcje aluzji biblijnych w twórczości Paolo Coelho. Analiza wybranych przykładów.
 117. Forma eseistyczna jako wyraz postawy twórczej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
 118. Siły nieczyste - przeciwnik czy alternatywa Boga? Omów zagadnienie na wybranych przykładach ( np. "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa, "Faust" J.W. Goethego, "Kordian" J. Słowackiego, "Wesele" S. Wyspiańskiego).
 119.  Na podstawie tekstów kultury z różnych epok zastanów się nad przemianami modelu mężczyzny i męskości.
 120.  Funeralia dawniej i dziś. Zaprezentuj i porównaj staropolską i współczesną lirykę żałobną.
 121. Od Adama i Ewy do... Przedstaw problemy utraty domu, utraty swojego miejsca, swojej przynależności. Odwołaj się do utworów literackich różnych epok.
 122.  Komizm - ironia - groteska. Zanalizuj różne sposoby uzyskiwania efektów komicznych w utworach literackich dwu wybranych epok.
 123. Technika kryminalna. Technika kryminału. Omów ewolucje w XIX i XX wieku. Wypowiedź zilustruj przykładami utworów.
 124.  "Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju..." Jaki sens nadała literatura temu motywowi?
 125.  Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji - tradycja i nowoczesność
  w literaturze XX wieku.
 126. Artystyczny kształt motywu walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.
 127.  Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej jako wyraz pragnień i niepokojów pokolenia postyczniowego.
 128. Literackie obrazy rodziny i ich funkcja w twórczości polskich pisarzy. Omów na wybranych przykładach.
 129.  Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Rozwiń temat, opierając się na twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
 130.  Formy korespondencji dawniej i/lub dziś. Przedstaw na wybranych przykładach odmiany, funkcje i postać stylistyczną form epistolarnych.
 131. Różne role obrazów szkoły w literaturze polskiej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory.
 132.  Bohater w drodze do kariery. Zanalizuj i porównaj postawy bohaterów w wybranych utworach XIX i XX wieku.
 133. Alegoria jako trop i metoda interpretacji utworów literackich. Wykorzystaj wiedzę
  o tym zjawisku do interpretacji dwóch wybranych utworów staropolskich.
 134. Genialny detektyw jako bohater literacki. Przedstaw sposoby kreowania bohatera
  w wybranych powieściach XX wieku.
 135. Dzienniki i autobiografie - źródło prawdy o twórcach, czy przykład zręcznej autokreacji? Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.
 136.  Obrazy Litwy w dziełach polskich twórców romantycznych i współczesnych analiza porównawcza.
 137. Obrazy codzienności w literaturze. Scharakteryzuj sposoby jej ujęcia i funkcję
  w literaturze wybranej epoki.
 138.   "Oto stoimy nad ziemią tragiczną". Cytat z utworu "Miserere" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczyń mottem swoich przemyśleń na temat literatury wojny i okupacji.

 

 • Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 

 1. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
 2. Wizerunek Napoleona w literaturze i malarstwie polskim. Scharakteryzuj sposoby kreowania postaci historycznej.
 3. Portrety sarmackie w literaturze i malarstwie od XVII do XIX wieku. Wykorzystując wybrane dzieła, zaprezentuj różne spojrzenia na szlachecką przeszłość Polaków.
 4. Narodowi bohaterowie przez pryzmat literatury i malarstwa. Przedstaw różne spojrzenia na znane postaci z historii Polski.
 5.  Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz
  i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.
 6. Szaleństwo, obłęd w literaturze i filmie. Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
 7. Autoportret w sztukach plastycznych i w literaturze. Omów sposoby kreacji własnego "ja" w dziełach różnych epok. 
 8. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Analiza wybranych przykładów.
 9. Dzieło malarskie jako inspiracja twórców literatury (wybrany twórca, kierunek).
 10. Dzieło literackie i komiks. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice gatunkowe.
 11.  Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Analiza wybranych dzieł.
 12.  Kicz i arcydzieło- mechanizm funkcjonowania w literaturze i kulturze dzieł o różnej wartości.
 13.  Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację.
 14.  Symbolizm w malarstwie i dramatach S. Wyspiańskiego (np. "Wesele").
 15.  Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
 16. Funkcja deformacji w sposobie przedstawiania bohaterów dramatów Witkacego
  i wybranych portretach tworzonych przez artystę (np. demoniczne kobiety).
 17. Symbolika stroju. Omów analizując wybrane dzieła (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
 18. Tatry malarzy i Tatry poetów. Analiza porównawcza na wybranych przykładach epoki modernizmu.
 19. Przedstaw wybitne kreacje aktorskie w wybranych adaptacjach filmowych utworów literackich i porównaj je z postaciami pierwowzorów.
 20. Literackie i filmowe wizje Litwy (Ukrainy). Zanalizuj wybrane przykłady.
 21. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
 22. Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
 23. Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 24.  Prezentacja i ocena sezonu teatralnego wybranego teatru.
 25.  Fascynacja Ameryką w literaturze i sztuce. Przedstaw źródła i efekty tej fascynacji, analizując wybrane przykłady.
 26.  Motyw drogi w literaturze i w filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 27.  Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim i filmowym. Analiza porównawcza.
 28. Ewolucja kreacji stróża prawa w literaturze kryminalnej i w filmie. Analiza porównawcza.
 29.  Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok.
 30. Funkcjonowanie teatru, praca aktorów i życie gwiazd w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł (np."Komediantka" W.S. Reymonta, serial "Komediantka" i serial "Modrzejewska").
 31.  Zwierzę jako temat dzieł malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw
  i omów różne sposoby podejścia do tego tematu.
 32.  Motyw gór w sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury i innej dziedziny sztuki.
 33. Literacka, malarska i filmowa ars moriendi. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 34. Motyw paktu z diabłem w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny i konsekwencje układania się z szatanem.
 35. Synteza sztuk w literaturze modernistycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 36. Motyw ogrodu w literaturze, malarstwie i filmie. Porównaj sposoby kreowania i funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.
 37. Zło uosobione, abstrakt, element natury człowieka. Postrzeganie motywu    
  w literaturze i sztuce.
 38.  Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 39. Kino autorskie - jak rozumiesz ten termin w odniesieniu to twórczości wybranego reżysera.
 40.  Motyw czarownicy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 41.  Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe ujęcie tego motywu.
 42. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie (na wybranych przykładach).
 43.  Postaci karierowiczów w literaturze XIX i XX wieku oraz w filmie. Analiza wybranych przykładów.
 44.  Świat widziany oczyma ludu. Przedstaw tradycje, zwyczaje i mentalność ludową ukazane w filmie (np. J.J. Kolski) i literaturze (np. Mickiewicz, Reymont).
 45. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla (analiza porównawcza wybranych dzieł).
 46.  Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. T. Kantor,
  A. Wróblewski, T. Różewicz). Omówienie i interpretacja zjawiska na wybranych  przykładach.
 47. Postać syna marnotrawnego w sztuce europejskiej. Omów różne realizacje, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
 48. Rozrachunek z historią najnowszą w literaturze powstałej po 1956 roku i dziełach polskiej szkoły filmowej. Porównaj sposób przedstawienia problemu na podstawie wybranych filmów i utworów prozatorskich.

 

 • Język
 1.  Najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe regionu, w którym mieszkasz (na podstawie przygotowanych materiałów pomocniczych).
 2. Wpływy języków obcych na język polski (np. łacińskie, czeskie, niemieckie, ruskie, włoskie, orientalne, francuskie, angielskie) w dwóch wybranych epokach.
 3.  Język M. Reja i J. Kochanowskiego- dwie odmiany polszczyzny tej samej epoki.
 4.  Omów styl makaroniczny w piśmiennictwie i oratorstwie polskim. Przedstaw jego uwarunkowania kulturowe. Analiza zgromadzonego materiału.
 5. Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów.
 6.  Porównaj język dwóch pokoleń Polaków po 1945 roku. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.
 7.  Język nowomowy w literaturze XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 8.  Porównaj nowomowę PRL -u ze współczesnym językiem polityków. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 9. Omów funkcję nazw własnych w utworach literackich ( na wybranych przykładach).
 10. Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 11. Perswazyjna funkcja środków językowych we współczesnej reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej.
 12.  Manipulacja językowa w tekstach publicystycznych. Odwołując się do wybranych tekstów, scharakteryzuj środki językowe służące temu celowi.
 13. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Omów na wybranych przykładach.
 14. Przysłowia w literaturze. Przedstaw ich funkcjonowanie i określ ich rolę na wybranych przykładach literackich.
 15.  Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie na podstawie analizy epistolografii wybranego autora.
 16. Omów różne sposoby użycia gwary ludowej w wybranych utworach artystycznych
 17.  Nobilitacja języka potocznego w literaturze współczesnej. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich.
 18.  Przedstaw funkcje gwary podhalańskiej w tekstach K. Przerwy-Tetmajera,
  S. Wyspiańskiego i J. Tischnera.
 19.  Język wybranego środowiska. Zanalizuj leksykę, frazeologię, składnię
  w wypowiedziach tej grupy.
 20.  Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki językowe
  i stylistyczne.
 21.  Zjawisko językowej etykiety. Omów zastosowanie i funkcję wybranych form językowej grzeczności w dowolnym tekście literackim.
 22. Omów zjawisko mody językowej na podstawie materiału literackiego wybranej epoki.
 23.  Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C. Norwida, F. Chopina).
 24. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
 25. Funkcje archaizacji w wybranych polskich powieściach historycznych (np.
  J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, Z. Kossak, H. Malewskiej).

 

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com