Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
      ::Matura 2014
      ::Matura 2013
      ::Matura 2012
      ::Matura 2011
      ::Matura 2010
      ::Matura 2009
      ::Matura 2008
      ::Informatyka
      ::Język niemiecki
      ::Język hiszpański
      ::Język francuski
      ::Język rosyjski
      ::Język polski
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Matura 2008r.

Rok szkolny 2007/2008

 

Drodzy tegoroczni Maturzyści!

Na tej stronie znajdziecie aktualne informacje o maturze.

ZAPRASZAMY!

 

 • Daty matur próbnych:

język polski - 5.02.2008 (środa) godzina 12.00

język obcy - 5.02.2008 (czwartek) godzina 12.00

wybrany przedmiot - 6.02.2008 (piątek) godzina 12.00

 

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

 

 

 

 

 

Szkolna lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny
z języka polskiego

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica
w Ostrowcu Św.
w roku szkolnym 2007/2008.

 • I Literatura
 1.  Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje, wykorzystując wybrane teksty literackie.
 2.  Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołaj się do wybranych utworów.
 3.  Mity polskiego romantyzmu - ich kontynuacje, akceptacja i polemika z nimi w utworach E. Orzeszkowej, B. Prusa, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego.
 4.  Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki). Omów na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
 5.  Metaforyczna i dosłowna podróż w czasie - analiza wybranych przykładów literackich.
 6.  Eros i Tanatos w wybranych utworach literackich.
 7.  Motyw małej ojczyzny w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw sposoby jego kreowania i funkcje w wybranych utworach.
 8.  Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzyła i definiowała mity narodowe? Omów na wybranych przykładach.
 9.  Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.
 10.  "Nie wszystek umrę". Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.
 11.  Staropolska obyczajowość utrwalona w renesansowych i barokowych tekstach literackich - analiza wybranych przykładów.
 12.  Biblijne i antyczne dziedzictwo w tekstach współczesnych.
 13.  Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przestaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
 14.  Różne oblicza awangardy w dramacie polskim i europejskim. Omów problem na wybranych przykładach.
 15.  Subiektywne postrzeganie świata- pamiętniki i (motywy autobiograficzne w literaturze, na przykładzie wybranych utworów.
 16.  Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny - oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem...
 17.  Barokowe figury egzystencji. Omów ich różnorodność na wybranych przykładach.   
 18.  Chłopomania młodopolska - maniera inteligencka czy trwała wartość? Przedstaw na podstawie wybranych utworów modernizmu polskiego?
 19.  Koncepcja losu ludzkiego w ujęciu dramaturgów dawnych i współczesnych. Omów na wybranych przykładach.
 20.  Mit, mitologizacja jako sposób kreacji i demaskacji świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
 21.  Dramat narodowy, teatr narodowy- ich zadania w przeszłości i dziś.
 22.  Konwencja snu i baśni  w literaturze - ich sposób funkcjonowania w wybranych dziełach literatury polskiej.
 23.  Tendencje klasycyzujące w literaturze staropolskiej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24.  Postać literacka w powieści klasycznego realizmu i w powieści współczesnej (próba analizy porównawczej).
 25.  Świat wsi- przemiany jego obrazu w literaturze (od XVI do końca XIX wieku). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 26.  Poeta jako rzecznik sprawy ludzkiej w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
 27.  Przemiany prozy polskiej i europejskiej 1918-39 (np. Schulz, Gombrowicz i inni). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 28.  Problematyka i kształt artystyczny manifestów ideowych kolejnych pokoleń literackich - dokonaj analizy porównawczej.
 29.  Baczyński a Słowacki. Refleksje  filozoficzne i historiozoficzne w wybranych wierszach.
 30.  Miasto jako bohater literacki w prasie XIX i XX wieku. O przemianach w poezji współczesnej wynikających z kryterium wieku artysty (np. Cz. Miłosz, T. Różewicz, Z. Herbert).
 31.  Księża - poeci w literaturze współczesnej - motyw cierpienia i motyw wiary. Przedstaw problem na podstawie twórczości ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, ojca Oszajcy i in.
 32.  Rola muzyki w dziełach literackich. Analizując przykłady, zwróć uwagę na temat i formę utworów.
 33.  Kontemplacja świata i protest przeciw złu w poezji Czesława Miłosza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 34.  Wizja historii i losu człowieka  w  twórczości wybranego poety lat wojny  i okupacji.
 35.  Stefan Żeromski - spadkobierca czy burzyciel tradycji romantycznej?
 36. Sposoby odwoływania się przez  literaturę do motywów biblijnych. Funkcje tych motywów w literaturze na określonych przykładach.
 37.  Znaczenie twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 38.  Pisarze i ich ulubione rekwizyty. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 39.  Problematyka religijna w literaturze- omów na wybranych przykładach.
 40.  Funkcje obrazów natury w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
 41.  Trywialność i wzniosłość w twórczości polskich poetek współczesnych.
 42.  Kaskaderzy literatury polskiej - rozrachunek z rzeczywistością. Omów na podstawie poezji E. Stachury, R. Wojaczka, A. Bursy.
 43.  Polscy pisarze- laureaci nagrody Nobla jako ambasadorzy polskiej kultury w świecie.
 44.  Literatura polska wobec problemu rewolucji społecznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 45.  Zaścianek, dwór jako przestrzeń kulturowa w literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych dzieł.
 46.  Człowiek wobec świadomości winy. Prześledź problem na wybranych przykładach.
 47.  Dialog z tradycją w twórczości wybranego poety współczesnego.
 48.  Poezja Cypriana Norwida- klasyczna, romantyczna? Dlaczego wymyka się etykietom?
 49.  Mit dzieciństwa w wybranych utworach literackich.
 50.  Literatura wobec stalinizmu po 1945 roku (np. W. Gombrowicz, Cz. Miłosz, G. Herling-Grudziński).
 51.  Problematyka i kształt artystyczny wybranej powieści współczesnej.
 52.  Różne sposoby wykorzystania baśni w literaturze polskiej i powszechnej. Omów problem na wybranych przykładach.
 53.  Motywy akwatyczne i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 54.  Filozoficzne konteksty w poezji modernistycznej na podstawie wybranych utworów.
 55.  Jakie problemy poruszane we współczesnej poezji polskiej są dla Ciebie najważniejsze? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 56.  Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 57.  Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 58.  Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych  (na wybranych przykładach).
 59.  Wpływ mitologii na twórczość R. R. Tolkiena lub/i A. Sapkowskiego. Analiza wybranych przykładów.
 60.  Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 61.  Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
 62.  Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 63.  Kostium historyczny jako sposób na przestawienie aktualnych wydarzeń. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 64.  Różne funkcje didaskaliów w tekstach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach.
 65.  Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
 66.  Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 67.  Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub/i dramatycznych różnych epok.
 68.  Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
 69.  Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych             przykładach.
 70.  Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
 71.  Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 72.  Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera.
 73.  Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 74.  Motywy antyczne i biblijne oraz sposób ich wykorzystania w twórczości wybranych poetów współczesnych.
 75.  Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu sądu i procesu - analiza wybranych przykładów.
 76.  Omów, na podstawie znanych Ci utworów, cechy poetyki renesansowej i barokowej.
 77.  Swoistość filozofii życiowej i artystycznego kształtu bajek Ignacego Krasickiego na tle europejskiej i polskiej tradycji gatunku.
 78.  Rola ironii w twórczości J. Słowackiego i jej literackie powinowactwa (np. W. Szekspir, G. Byron).
 79.  Heroiczna koncepcja młodości i "choroba wieku" w wybranych utworach polskiego romantyzmu.
 80.  Komedie A. Fredry wobec romantyzmu i tradycji klasycystycznej.
 81.  Muzy polskich romantyków. Prześledź zjawisko na wybranych przykładach.
 82.  Motywy tyrtejskie w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach literackich.
 83.  Portret artysty w wybranych utworach literackich (np. J. Kochanowski, J. Słowacki, C.K. Norwid, S. Wyspiański, W. Gombrowicz).
 84.  Marzenia człowieka o nieśmiertelności. Porównaj realizację motywu na wybranych przykładach.
 85.  Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wieku.
 86.  Motyw gór i jego funkcje w literaturze w utworach twórców wybranych epok (np. A. Mickiewicz, J.Słowacki, J. Kasprowicz, K. Przerwa- Tetmajer).
 87.  W. Gombrowicz i S. Mrożek jako demaskatorzy mitów o naturze ludzkiej.
 88.  Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości?- różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację (omów na wybranych przykładach).
 89.  Dziennik i pamiętnik w literaturze współczesnej (np. K. Brandys, M. Dąbrowska, G. Herling- Grudziński).
 90.  Porównaj wybrane pozycje literackie dla młodego czytelnika w literaturze dawnej i współczesnej (np. K. Makuszyński i M. Musierowicz).
 91.  Motyw ogrodu w literaturze dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 92.  Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
 93.  Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
 94.  Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice - analiza wybranych utworów.
 95.  Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze  omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
 96.  Wizerunki młodzieży w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.
 97.  Świat przedstawiony oczyma dziecka. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na specyfikę narracji i sposób przestawienia rzeczywistości.
 98.  Zjawy, duchy, upiory w literaturze. Zbadaj ich funkcjonowanie w wybranych utworach różnych epok.
 99.  Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 100.  Wizje rewolucji w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 101.  Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby ujęcia oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok.
 102.  Emancypantki i feministki w literaturze polskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 103.  Scharakteryzuj i skomentuj wymowę wielkich monologów bohaterów wybranych tragedii Szekspira.
 104.  Kreacje lekarzy i nauczycieli w literaturze i publicystyce polskiej. Zwróć uwagę na problem tworzenia stereotypów przez literaturę.
 105.  Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.
 106.  "Czarny charakter" w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
 107.  Dawne i współczesne reportaże. Prześledź ewolucję gatunku na wybranych przykładach.
 108.  Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok.
 109.  Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
 110.  Forma eseistyczna jako wyraz postawy twórczej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
 111.  Młodość i "choroba wieku" w literaturze polskiej i obcej.
 112.  Komedie w literaturze polskiej i obcej. Ich związek z epoką a ponadczasowość
 113.  Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach
 114.  Bohater literacki jako świadek i uczestnik historii. Przedstaw wybrane przykłady wydarzeń historycznych ocenianych przez niego.
 115.  Rozterki i przeżycia polskich emigrantów w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 116.  Funkcje aluzji biblijnych w twórczości Paolo Coelho. Analiza wybranych przykładów.
 117.  Siły nieczyste - przeciwnik czy alternatywa Boga? Omów zagadnienie na wybranych przykładach ( np. "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakowa, "Faust" J.W. Goethego, "Kordian" J. Słowackiego, "Wesele" S. Wyspiańskiego).
 118.  Na podstawie tekstów kultury z różnych epok zastanów się nad przemianami modelu mężczyzny i męskości.
 119.  Felieton dawniej i dziś. Porównaj twórczość wybranego felietonisty współczesnego z XIX-wiecznymi przykładami gatunku.
 120.  Technika kryminalna. Technika kryminału. Omów ewolucje w XIX i XX wieku. Wypowiedź zilustruj przykładami utworów.
 121.  Funeralia dawniej i dziś. Zaprezentuj i porównaj staropolską i współczesną lirykę żałobną.
 122.  "Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju..." Jaki sens nadała literatura temu motywowi?
 123.  Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji - tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.
 124.  Literackie obrazy rodziny i ich funkcja w twórczości polskich pisarzy. Omów na wybranych przykładach.
 125.  Artystyczny kształt motywu walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.
 126.  Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej jako wyraz pragnień i niepokojów pokolenia postyczniowego.
 127.  Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Rozwiń temat, opierając się na twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
 128.  Od Adama i Ewy do... Przedstaw problemy utraty domu, utraty swojego miejsca, swojej przynależności. Odwołaj się do utworów literackich różnych epok.
 129.  Komizm - ironia - groteska. Zanalizuj różne sposoby uzyskiwania efektów komicznych w utworach literackich dwu wybranych epok.
 130.  Różne role obrazów szkoły w literaturze polskiej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane utwory.
 131.  "Oto stoimy nad ziemią tragiczną". Cytat z utworu "Miserere" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczyń mottem swoich przemyśleń na temat literatury wojny i okupacji.
 132.  Genialny detektyw jako bohater literacki. Przedstaw sposoby kreowania bohatera w wybranych powieściach XX wieku.
 133.  Bohater w drodze do kariery. Zanalizuj i porównaj postawy bohaterów w wybranych utworach XIX i XX wieku.
 134.  Dzienniki i autobiografie - źródło prawdy o twórcach, czy przykład zręcznej autokreacji? Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.
 135.  Alegoria jako trop i metoda interpretacji utworów literackich. Wykorzystaj wiedzę o tym zjawisku do interpretacji dwóch wybranych utworów staropolskich.
 136.  Obrazy codzienności w literaturze. Scharakteryzuj sposoby jej ujęcia i funkcję w literaturze wybranej epoki.
 137.  Formy korespondencji dawniej i/lub dziś. Przedstaw na wybranych przykładach odmiany, funkcje i postać stylistyczną form epistolarnych.
 138.  Obrazy Litwy w dziełach polskich twórców romantycznych i współczesnych - analiza porównawcza.
 • II Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki
 1. Autoportret w sztukach plastycznych i w literaturze. Omów sposoby kreacji własnego "ja" w dziełach różnych epok.                                                                                                                                                
 2. Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim i filmowym. Analiza porównawcza.
 3. Wizerunek Napoleona w literaturze i malarstwie polskim. Scharakteryzuj sposoby kreowania postaci historycznej.
 4. Portrety sarmackie w literaturze i malarstwie od XVII do XIX wieku. Wykorzystując wybrane dzieła, zaprezentuj różne spojrzenia na szlachecką przeszłość Polaków.
 5. Narodowi bohaterowie przez pryzmat literatury i malarstwa. Przedstaw różne spojrzenia na znane postaci z historii Polski.
 6. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł. 
 7. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Analiza wybranych przykładów.
 8. Dzieło malarskie jako inspiracja twórców literatury (wybrany twórca, kierunek).
 9. Dzieło literackie i komiks. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice gatunkowe.
 10.  Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Analiza wybranych dzieł.
 11.  Kicz i arcydzieło- mechanizm funkcjonowania w literaturze i kulturze dzieł o różnej wartości.
 12.  Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację.
 13.  Symbolizm w malarstwie i dramatach S. Wyspiańskiego (np. "Wesele").
 14.  Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie (na wybranych przykładach).
 15.  Synteza sztuk w literaturze modernistycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 16.  Funkcja deformacji w sposobie przedstawiania bohaterów dramatów Witkacego i  wybranych portretach tworzonych przez artystę (np. demoniczne kobiety).
 17.  Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.
 18.  Symbolika stroju. Omów analizując wybrane dzieła (np. malarskie, rzeźbiarskie,     filmowe, teatralne).
 19.  Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
 20.  Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
 21.  Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 22.  Prezentacja i ocena sezonu teatralnego wybranego teatru.
 23.  Literackie i filmowe wizje Litwy (Ukrainy). Zanalizuj wybrane przykłady.
 24.  Fascynacja Ameryką w literaturze i sztuce. Przedstaw źródła i efekty tej fascynacji, analizując wybrane przykłady.
 25.  Motyw drogi w literaturze i w filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 26.  Ewolucja kreacji stróża prawa w literaturze kryminalnej i w filmie. Analiza porównawcza.
 27.  Funkcjonowanie teatru, praca aktorów i życie gwiazd w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł (np."Komediantka" W.S. Reymonta, serial "Komediantka" i serial "Modrzejewska").
 28.  Zwierzę jako temat dzieł malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw i omów różne sposoby podejścia do tego tematu.
 29.  Literacka, malarska i filmowa ars moriendi. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 30.  Motyw gór w sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury i innej dziedziny sztuki.
 31.  Zło uosobione, abstrakt, element natury człowieka. Postrzeganie motywu       w literaturze i sztuce.
 32.  Motyw paktu z diabłem w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny i konsekwencje układania się z szatanem.
 33.  Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 34.  Szaleństwo, obłęd w literaturze i filmie. Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
 35.  Motyw czarownicy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 36.  Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe ujęcie tego motywu.
 37.  Postaci karierowiczów w literaturze XIX i XX wieku oraz w filmie. Analiza wybranych przykładów.
 38.  Świat widziany oczyma ludu. Przedstaw tradycje, zwyczaje i mentalność ludową ukazane w filmie (np. J.J. Kolski) i literaturze (np. Mickiewicz, Reymont).
 39.  Tatry malarzy i Tatry poetów. Analiza porównawcza na wybranych przykładach epoki modernizmu.
 40.  Motyw ogrodu w literaturze, malarstwie i filmie. Porównaj sposoby kreowania i funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.
 41.  Postać syna marnotrawnego w sztuce europejskiej. Omów różne realizacje, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
 42.  Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok.
 43.  Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla (analiza porównawcza wybranych dzieł).
 44.  Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. T. Kantor, A. Wróblewski, T. Różewicz). Omówienie i interpretacja zjawiska na wybranych  przykładach.
 45.  Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
 • III Język
 1.  Wpływy języków obcych na język polski (np. łacińskie, czeskie, niemieckie, ruskie, włoskie, orientalne, francuskie, angielskie) w dwóch wybranych epokach.
 2.  Język M. Reja i J. Kochanowskiego- dwie odmiany polszczyzny tej samej epoki.
 3.  Omów styl makaroniczny w piśmiennictwie i oratorstwie polskim. Przedstaw jego uwarunkowania kulturowe. Analiza zgromadzonego materiału.
 4.  Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Omów na wybranych przykładach.
 5.  Porównaj język dwóch pokoleń Polaków po 1945 roku. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.
 6.  Język nowomowy w literaturze XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 7.  Porównaj nowomowę PRL -u ze współczesnym językiem polityków. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 8.  Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 9.  Omów funkcję nazw własnych w utworach literackich ( na wybranych przykładach).
 10.  Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów.
 11.  Perswazyjna funkcja środków językowych we współczesnej reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej.
 12.  Manipulacja językowa w tekstach publicystycznych. Odwołując się do wybranych tekstów, scharakteryzuj środki językowe służące temu celowi.
 13.  Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie na podstawie analizy epistolografii wybranego autora.
 14.  Nobilitacja języka potocznego w literaturze współczesnej. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich.
 15.  Omów różne sposoby użycia gwary ludowej w wybranych utworach artystycznych.
 16.  Przedstaw funkcje gwary podhalańskiej w tekstach K. Przerwy-Tetmajera, S. Wyspiańskiego i J. Tischnera.
 17.  Najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe regionu, w którym mieszkasz (na podstawie przygotowanych materiałów pomocniczych).
 18.  Funkcje archaizacji w wybranych polskich powieściach historycznych (np. J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, Z. Kossak, H. Malewskiej).
 19.  Język wybranego środowiska. Zanalizuj leksykę, frazeologię, składnię w wypowiedziach tej grupy.
 20.  Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki językowe i stylistyczne.
 21.  Omów zjawisko mody językowej na podstawie materiału literackiego wybranej epoki.
 22.  Zjawisko językowej etykiety. Omów zastosowanie i funkcję wybranych form językowej grzeczności w dowolnym tekście literackim.
 23. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.
 24.  Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C. Norwida, F. Chopina).
 25.  Przysłowia w literaturze. Przedstaw ich funkcjonowanie i określ ich rolę na wybranych przykładach literackich.

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS