Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
      ::Strona www rekrutacji
:: Dni otwarte

Rekrutacja

 

Archiwum Rekrutacji

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

 


 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ

 

Więcej>>

 


 

 

1 STRONA

 

2 STRONA

 

 

Zapraszamy

do obejrzenia filmu promującego LO Nr I im. St. Staszica.

Zdjęcia i montaż:  klasa 3e medialna
Marcin Baziuk & Maciej Siemieniec & Wojciech Kaszuba
.

Opieka: mgr Marta Sójka.

 

opublikowany 21 kwiecień 2017

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

 

1. Kandydaci do klas pierwszych LO Nr I im. St. Staszica składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:

1.1.Przed przyjęciem do szkoły:

1.1.1. Kwestionariusz (wypełniony na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl, wydrukowany i podpisany).

1.1.2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia lub oryginał).

1.1.3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał).

 

1.2. Po przyjęciu do szkoły:

1.2.1. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały dostarczone wcześniej).

1.2.2. dwa zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm.

1.2.3. Kartę zdrowia.

1.2.4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko niektórych zawodów).

2. Terminarz rekrutacji:

2.1. Termin składania kwestionariuszy: od 15.05.2017 do 21.06.2017 do godz. 14.00.

2.2. Termin złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 23.06.2017 r. do 27.06.2017 do godz. 14.00. Złożenie w tym terminie oryginałów dokumentów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału i nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

2.3. Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły : 03.07.2017 do godz. 12.00.

2.4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole – należy donieść oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały dostarczone wcześniej): do 11.07.2017 do godz. 14.00.
W przypadku złożenia oryginałów dokumentów w terminie wcześniejszym konieczne jest stawienie się w oznaczonym terminie w szkole celem złożenia potwierdzenia woli podjęcia nauki. Brak złożenia potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem ucznia z listy przyjętych do szkoły.

2.5. Ogłoszenie listy przyjętych: 12.07.2017 do godz. 12.00.

2.6. Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej.

3. Kryteria rekrutacji:

3.1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

3.2. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

3.3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 punktów. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z egzaminów pomnożonych przez wskaźnik 0,2.

 

3.4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 punkty.

3.4.1. Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz wybranego w konkretnej klasie

 

klasa

przedmioty rozszerzone

punktowany przedmiot dodatkowy

 

1A

 

matematyka, I j. obcy angielski lub niemiecki.

od kl.II: fizyka, chemia, geografia do wyboru

uzupełniający: informatyka w mediach

 

 

max
(geografia, informatyka)

 

1B

 

języki obce (angielski lub niemiecki).

od kl.II: historia, WoS, geografia, biologia
do wyboru

uzupełniający: historia państwa i prawa

dodatkowy: warsztaty dziennikarsko-filmowe
oraz zajęcia literackie realizowane w oparciu
o program autorski

 

 

 

 

max
(historia, WoS)

 

1C

 

od kl.II: biologia, chemia

uzupełniający: język angielski lub niemiecki
w medycynie

 

 

max
(biologia, chemia)

 

1D

 

język polski, języki obce (angielski lub niemiecki).

od kl.II: historia, WoS, geografia, biologia
do wyboru

uzupełniający: informatyka w mediach

dodatkowy: warsztaty dziennikarsko-filmowe

 

 

 

max
(historia, geografia)

 

3.4.2. Punkty są obliczane według następujących zasad:

Celujący          18 pkt.

Bardzo dobry  17 pkt.

Dobry              14 pkt.

Dostateczny      8 pkt.

Dopuszczający  2 pkt.

 

3.5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji (maksymalnie 28 punktów):

3.5.1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

 

3.5.2 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

3.5.2.1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

3.5.2.2. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

3.5.2.3. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 

3.5.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

3.5.3.1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

3.5.3.2.Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

3.5.3.3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

3.5.3.4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

3.5.3.5. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

3.5.3.6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

 

3.5.4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

3.5.4.1. Międzynarodowym – 4 pkt.

3.5.4.2. Krajowym – 3 pkt.

3.5.4.3. Wojewódzkim – 2 pkt.

3.5.4.4. Powiatowym – 1 pkt.

 

3.6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

3.7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3.8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 686), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

3.9. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

3.9.1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

3.9.2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

3.9.3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

3.10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy LO Nr I im. St. Staszica w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com