Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Rekrutacja

 

Archiwum Rekrutacji

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

 

 


 KOMUNIKAT

Złożenie dokumentów w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. zgodnie z  Zarządzeniem nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 r. (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) w tym kompletu z oryginałami dokumentów nie musi oznaczać przyjęcia do wybranej klasy szkoły wg kryterium I wyboru. Potwierdzeniem przyjęcia ucznia do wybranej klasy będzie umieszczenie jego nazwiska na „liście kandydatów zakwalifikowanych”, która zostanie opublikowana w szkole w dniu 15 lipca.  Tożsamym jest, że jedynie w tej sytuacji gdy kandydat znalazł się na „liście kandydatów zakwalifikowanych” z dnia 15 lipca 2016 r.          i dopełnił jednocześnie pozostałych warunków tj. złożył w tej szkole oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, został przyjęty do konkretnej klasy. Znajdzie to potwierdzenie w „liście kandydatów przyjętych”, która zostanie opublikowana w szkole w dniu 27 lipca 2016 r.

 


 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ

 

Więcej>>

 


 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

do obejrzenia filmu promującego LO Nr I im. St. Staszica.

Zdjęcia do filmu wykonali: Marysia Janicka, Damian Mirga,

Piotr Beben.

Montaż i realizacja filmu: mgr Izabela Sarna.

Ściezka dźwiękowa: Outkast Hey Ya! jest własnością SME.

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dostarczyć po przyjęciu do szkoły),
 • 2 zdjęcia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły),
 • kartę zdrowia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły).

 

 1. Terminarz:
 • Termin składania kwestionariuszy: od 11.04.2016 do 28.06.2016 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 24 - 28.06.2016 r.  do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły: 15.07.2016 r. godz. 10.00
 • Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej: do 26.07.2016 r.
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 27.07.2016 r. godz. 10.00.
 • Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie  w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o zdaniu egzaminu gimnazjalnego: do 29.08.2016 r.

 

 1. Kryteria rekrutacji:
 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 • Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z zakresów pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 80.
 • Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz wybranego w konkretnej klasie wg poniższej tabeli:

 

 

klasa

przedmioty rozszerzone

punktowany przedmiot dodatkowy

1A

matematyka, język obcy.
od kl.II: fizyka, chemia, geografia do wyboru

 

max (geografia, informatyka)

1B

język obcy (ang./niem.).
od kl.II: historia, WoS, geografia do wyboru

 

max (historia, WoS)

1C

od kl.II: biologia, chemia

 

max (biologia, chemia)

1D

język polski, język obcy.
od kl.II: historia, WoS, geografia do wyboru  

max (historia, WoS)

 

 1. Punkty są obliczane według następujących zasad:
 • celujący                      20 pkt.
 • bardzo dobry              16 pkt.
 • dobry                          12 pkt.
 • dostateczny                  8 pkt.
 • dopuszczający               2 pkt.
 1. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji (maksymalnie 24 punktów):
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:                 5 pkt.,
 • potwierdzone osiągnięcia (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty:

       finalista jednego konkursu przedmiotowego                          7 pkt.,
       finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych          10 pkt.,

 • konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:

      finalista                                                                                7 pkt.,
      laureat                                                                                 10 pkt.,

 • potwierdzone osiągnięcia sportowe i artystyczne:

      na szczeblu powiatowym                                                          1 pkt.
      na szczeblu wojewódzkim                                                         2 pkt.
      na szczeblu krajowym                                                              3 pkt.
      na szczeblu międzynarodowym                                                 4 pkt.

 • potwierdzone osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu                                                                             2 pkt.

 

 1. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie i szczególne osiągnięcia ucznia. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

   

  1. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

   

   

   

   

  << Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com