Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Rekrutacja

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

 


 

Drodzy Gimnazjaliści,

 

Przed Wami jedna z najważniejszych w życiu decyzji - wybór szkoły,

w której będziecie kontynuować naukę.


Chcemy Wam w tym pomóc, bo wiemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica

w Ostrowcu Św. spełni Wasze oczekiwania. Zagwarantuje Wam wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Dzięki temu otworzą się przed Wami drzwi

prestiżowych wyższych uczelni.


U nas możecie liczyć na niepowtarzalną atmosferę, życzliwą opiekę i wsparcie nauczycieli oraz rozwijanie swoich zainteresowań w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Jednak przede wszystkim gwarantujemy profesjonalne,

potwierdzone doświadczeniem, przygotowanie do matury.

 


Zapraszamy

do obejrzenia filmu promującego LO Nr I im. St. Staszica.

Zdjęcia do filmu wykonali: Marysia Janicka, Damian Mirga,

Piotr Beben.

Montaż i realizacja filmu: mgr Izabela Sarna.

Ściezka dźwiękowa: Outkast Hey Ya! jest własnością SME.

 

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 


I. Zasady i kryteria naboru do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym

Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

 


Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki, oprócz szkół specjalnych, prowadzona będzie w Systemie Elektronicznego Naboru.  

Pod koniec kwietnia na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat
znajdzie się pełna oferta szkół ponadgimnazjalnych.


Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdują się dane o wszystkich planowanych klasach pierwszych wraz z informacją o   zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

Kandydat będzie sam zakładał swoje konto na stronie internetowej lub pomoże mu w tym szkoła do której uczęszcza, w specjalnie utworzonym Wniosku zgłoszeniowym, w którym trzeba będzie podać, wymagane dane osobowe oraz ustalić, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 1 czerwca 2015 r.

 

TERMINARZ  REKRUTACJI  DO KLAS PIEWSZYCH


1.

 

W okresie rekrutacji tj. od 1 czerwca  do 24 czerwca 2015 r. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
     1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
     2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
     3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru WNIOSEK rekrutacyjny (jeden wzór do wszystkich typów szkół) i dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru w terminie  do 24 czerwca 2015 r. do godz. 15:00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) - jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

3.WNIOSEK musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna ),

4. Jeżeli dane z WNIOSKU są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, WNIOSEK zostaje przyjęty przez szkołę i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji WNIOSKU nie pojawi się po 5 dniach - należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony WNIOSEK,

5.Do chwili otrzymania informacji o akceptacji WNIOSKU nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ WNIOSEK zostanie odrzucony - informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć WNIOSEK do szkoły pierwszego wyboru.

6.Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu; jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.                                              

 

2.

 

Od  1 do 24 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki mogą zmienić swoje preferencje w Systemie Elektronicznego Naboru. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru, która anuluje poprzedni wybór.

 

3.

 

Po dniu 24 czerwca 2015 r. kandydaci nie mają dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru w zakresie dotyczącym zmiany preferencji.


4.

 

Od 1 czerwca 2015 r. kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.


5.


Do 1 lipca  2015 r. do godz. 15:00 kandydaci:


1) wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),

2) którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego mają przyznawane punkty za oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia, a uzyskaną w ten sposób liczbę punktów mnożą przez 2,

3) doręczają do szkoły, do której złożyli podanie (szkoły pierwszego wyboru) tyle kopii świadectwa oraz tyle kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, ile szkół wybrali w systemie,(maksymalnie trzy)

4) kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły   ponadgimnazjalnej
prowadzących kształcenie zawodowe  dostarczają także   zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań  zdrowotnych do  kształcenia w określonym zawodzie,

5) szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego a następnie zatwierdza je w Systemie.


6.


3 lipca 2015 r. o godz. 12:00 następuje ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole - do najwyższego określonego w preferencjach wyboru kandydata, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez System rozpatrywane.


7.


Od 3 lipca od godz. 13.00 do 7 lipca 2015 r. do godz. 15:00 kandydaci poświadczają wolę nauki w danej szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostali przyjęci.
NIE DORĘCZENIE ORYGINAŁÓW OZNACZA REZYGNACJĘ Z MIEJSCA I BRAK PRZYPISANIA DO JAKIEJKOLWIEK SZKOŁY.


8.


W dniu 8 lipca 2015 r. do godz. 12:00 następuje ogłoszenie list przyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz  o wolnych miejscach.
W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.


9.


Od 9 lipca do 31 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą  rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół, w oparciu o dostarczone do tych szkół podanie oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Rekrutacja ta prowadzona jest poza elektronicznym systemem. Decyzję o przyjęciu do szkół dysponujących wolnymi miejscami podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna dnia 31 sierpnia 2015r., do godz. 12.00.

 

 

 

 


KRYTERIA NABORU DO KLAS PIERWSZYCH
LO Nr I im. ST. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Klasa

Planowane przedmioty rozszerzone

zawód

Przedmioty punktowane

I A

Matematyka
I język obcy: j. angielski lub j. niemiecki
Do wyboru: fizyka, chemia, geografia
Uzupełniające: informatyka,
j. angielski w technice

-

język polski, język obcy***
matematyka
max (geografia/ informatyka)

I B

Języki obce
Do wyboru: historia, WOS, geografia
Uzupełniający: historia państwa i prawa, Dodatkowy: warsztaty dziennikarsko-filmowe

-

język polski, język obcy***
matematyka
max (historia/WOS)

I C

biologia, chemia
Uzupełniający: fizyka w medycynie, język angielski w medycynie

-

język polski, język obcy***
matematyka,
max (biologia/chemia)

I D

język polski, języki obce
do wyboru: geografia, historia, WOS, biologia
uzupełniające: warsztaty dziennikarsko-filmowe, informatyka w mediach

-

język polski, język obcy***
matematyka
max (geografia/historia)

 

 ***Ze świadectwa punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.

Drugi język obcy do wyboru: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów. W przeciwnym razie uczeń będzie się uczył na poziomie podstawowym wybrany przez siebie II język obcy.

 

 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych


1.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt.,
w tym:

 1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
 2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu obowiązkowego, wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

3.


Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 76 punktów.
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
1) celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt),
2) bardzo dobry - 15 punktów,
3) dobry - 10 punktów,
4) dostateczny - 5 punktów,
5) dopuszczający - 2 punkty.


4.


Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 24 punkty:

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów;
b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

 1. Potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:
   

   - finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 pkt,
   - finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 pkt;

 1. laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół - 4 punkty
 2. potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty, zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w załączniku nr 1:

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) za m-ce dające awans do finału wojewódzkiego - 2 pkt lub
- na szczeblu wojewódzkim za m-ca: I, II, III - 3 pkt

 1. potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:

   - na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 pkt lub
   - na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt

 1. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - 2 punkty.

5.


Absolwenci gimnazjów będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 2.


6.


Konkursami, o których mowa w ust.4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów.
Lista konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015:
1) Konkurs Języka Polskiego
2) Konkurs Języka Angielskiego
3) Konkurs Języka Niemieckiego
4) Konkurs Języka Rosyjskiego
5) Konkurs Historyczny
6) Konkurs Matematyczny
7) Konkurs Fizyczny
8) Konkurs Biologiczny
9) Konkurs Chemiczny
10) Konkurs Geograficzny
11) Konkurs Informatyczny.


7.


Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust.3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.


8.


Jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do wybranej klasy mogą zostać zakwalifikowani do innej klasy, w której są wolne miejsca.
Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego.

 

 

 

Załącznik nr 1
do regulaminu rekrutacji do klas pierwszych
Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

Dyscypliny indywidualne
1. Akrobatyka sportowa
2. Badmington
3. Biathlon
4. Biathlon letni
5. Bieg na orientację
6. Biegi przełajowe
7. Boks
8. Bowling sportowy
9. Brydż sportowy
10. Gimnastyka artystyczna
11. Gimnastyka sportowa
12. Jeździectwo
13. Judo
14. Kajakarstwo
15. Karate tradycyjne
16. Karate WKF
17. Kolarstwo szosowe
18. Kolarstwo torowo
19. Kręglarstwo
20. Lekkoatletyka
21. Łucznictwo
22. Łyżwiarstwo figurowe
23. Łyżwiarstwo szybkie
24. Łyżwiarstwo szybkie - short track
25. Modelarstwo kosmiczne
26. Modelarstwo lotnicze
27. Narciarstwo alpejskie
28. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska
29. Pięciobój nowoczesny
30. Pływanie
31. Pływanie synchroniczne
32. Podnoszenie ciężarów
33. Saneczkarstwo
34. Skoki do wody
35. Snowbord
36. Sport kartingowy
37. Strzelectwo sportowe
38. Szachy
39. Szermierka
40. Teakwon-do ITF
41. Teakwon-do WAF
42. Taniec sportowy
43. Tenis
44. Tenis stołowy
45. Triathlon
46. Wioślarstwo
47. Zapasy styl klasyczny
48. Zapasy styl wolny
49. Żeglarstwo
50. Żeglarstwo lodowe
51. Wspinaczka sportowa
52. Golf
53. Wyścigi psich zaprzęgów
54. Bilard i wszystkie jego odmiany
Gry zespołowe
1. Baseball
2. Hokej na lodzie
3. Hokej na trawie
4. Kajak polo
5. Koszykówka
6. Piłka nożna
7. Piłka ręczna
8. Piłka siatkowa
9. Piłka siatkowa plażowa
10. Piłka wodna
11. Rugby
12. Unihokej
13. Sporty wrotkarskie

 

 

 

 

II. Wymagane dokumenty


Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły lub rejestrują się on-line:

Kwestionariusz należy wydrukować i podpisany przez siebie i jednego z rodziców przynieść do sekretariatu LO Nr I w Ostrowcu Św. (ul Kilińskiego 19, tel: 265 44 32, fax: 41 265 52 11) w godzinach od 7.10-15.00. Wówczas kandydat zostanie wprowadzony/a do systemu rekrutacji elektronicznej i będziesz brany/a pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły.
Pamiętaj, że samo wypełnienie kwestionariusza w wersji elektronicznej nie wystarczy do przyjęcia do szkoły!!!

  • kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/
  • kartę zdrowia, kartę szczepień / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/

Dostarczenie oryginałów: zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum są ostatecznym poświadczenie chęci nauki w naszej szkole.

Termin składania kwestionariuszy- 1-24 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com