Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Rekrutacja

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

 


 

Drodzy Gimnazjaliści,

 

Przed Wami jedna z najważniejszych w życiu decyzji - wybór szkoły,

w której będziecie kontynuować naukę.


Chcemy Wam w tym pomóc, bo wiemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica

w Ostrowcu Św. spełni Wasze oczekiwania. Zagwarantuje Wam wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Dzięki temu otworzą się przed Wami drzwi

prestiżowych wyższych uczelni.


U nas możecie liczyć na niepowtarzalną atmosferę, życzliwą opiekę i wsparcie nauczycieli oraz rozwijanie swoich zainteresowań w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Jednak przede wszystkim gwarantujemy profesjonalne,

potwierdzone doświadczeniem, przygotowanie do matury.

 


Zapraszamy

do obejrzenia filmu promującego LO Nr I im. St. Staszica.

Zdjęcia do filmu wykonali: Marysia Janicka (2d), Damian Mirga (2d),

Piotr Beben (2a).

Montaż i realizacja filmu: mgr Izabela Sarna.

Ściezka dźwiękowa: Outkast Hey Ya! jest własnością SME.

 

 


 

Zapraszamy

na wirtualną wędrówkę po naszym liceum.

Film został zrealizowany przez uczniów klasy pierwszej o profilu matematyczno-informatycznym: Rafala Biernata i Grzegorza Partyki (2a)

(opiekun: mgr Izabela Sarna)

z wykorzystaniem Minecraft.

 

GRATULUJEMY świetnej pracy!

 

Wykorzystano jako ściezkę dźwiekową utwór: The Script feat. will.i.am - Hall of fame

Własność SME

 

 

 

 

 

 
 

 

Klasa 1a - MATEMATYCZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Matematyka

Język obcy

Fizyka lub Chemia lub Geografia

Przedmiot uzupełniający:
Informatyka - rozszerzony w zakresie: grafika, animacje, multimedia, obróbka video, tworzenie serwisu www

 

Klasa 1b - LINGWISTYCZNA Z EDUKACJĄ PRAWNICZĄ


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Języki obce

Geografia lub Historia lub WOS

Przedmiot uzupełniający:
Historia państwa i prawa

Przedmiot dodatkowy:
Warsztaty artystyczne lub dziennikarsko-filmowe

 

Klasa 1c - BIOLOGICZN0-CHEMICZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Biologia

Chemia

Przedmiot uzupełniający:
Fizyka w medycynie

Przedmiot dodatkowy (do wyboru):
     Język łaciński w medycynie

     lub

     Język angielski w medycynie

 

 

Klasa 1d - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA Z EDUKACJĄ

DZIENNIKARSKĄ I FILMOWĄ


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Język polski

Języki obce

Biologia lub Historia lub WOS lub Geografia

Przedmiot uzupełniający (do wyboru):
     Warsztaty dziennikarsko-filmowe

     lub

     Informatyka w mediach

 

Klasa 1e - OGÓLNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Język polski

Pierwszy język obcy

Biologia lub Historia lub WOS lub Geografia

Przedmiot dodatkowy (do wyboru):
     Warsztaty dziennikarskie lub artystyczne do      wyboru: plastyka, muzyka, taniec

     lub

     Informatyka w mediach

 


OSTATECZNĄ DECYZJĘ O WYBORZE PRZEDMIOTÓW RORSZERZONYCH

UCZEŃ PODEJMUJE

W KWIETNIU 2015R.

(II SEMESTR KLASY PIERWSZEJ)


 

Regulamin rekrutacji


TERMINARZ:

 1. Termin Składania dokumentów i wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: od 12. 05. 2014r. do 25. 06. 2014r.

 2. Termin Doręczania przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat: do 02. 07. 2014r.,do godz. 15.00.

 3. Termin Postępowania kwalifikacyjnego komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur: do 04.07.2014r.

 4. Termin Ogłoszenia wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych: 04. 07. 2014r. godz. 12.00.

 5. Termin Potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę informacyjną, (także kwestionariusz przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał w swoim gimnazjum): od 04. 07. 2014r. od godz. 13.00 do 08.07.2014r. do godz.15.00.

  Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wbranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania sięo przyjęcie do tej szkoły.


 6. Termin Podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach: 9. 07. 2014r. do godz. 12.00.

 7. Termin Przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (do szkół dysponujących wonymi miejscami): od 10.07.2014r. do 29.08.2014r.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły lub rejestrują się on-line:


a) kwestionariusz /do pobrania w sekretariacie szkoły, gimnazjum lub na
www.swietokrzyskie.edu.com.pl/

b) 3 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,


c) 3 kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego


d) 3 zdjęcia / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/


e) kartę zdrowia, kartę szczepień / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/


f) kartę informacyjną z gimnazjum - po przyjęciu do szkoły.

 

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.2. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.


3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :


a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych : biologii, geografii, fizyki i chemii
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,


przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt., czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego - punktowanego w danej klasie) wynosi maksymalnie 76 pkt.5. Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów:
język polski, język obcy, matematyka, czwarty przedmiot w zależności od profilu. 

klasa

punktowane przedmioty

 

I a

MATEMATYCZNA

 

 

język polski, język obcy, matematyka

informatyka

 

I b

LINGWISTYCZNA Z EDUKACJĄ PRAWNICZĄ

 

 

język polski, język obcy, matematyka

historia lub WOS

 

I c

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

 

język polski, język obcy, matematyka

biologia

 

I d

HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA Z EDUKACJĄ DZIENNIKARSKĄ I FILMOWĄ

 

 

język polski, język obcy, matematyka

historia lub biologia

 

I e

OGÓLNA

 

 

język polski, język obcy, matematyka

biologia lub WOS4. Punkty są obliczane według następujących zasad:
6. Punkty są obliczane według następujących zasad:


- celujący - 19 pkt (4 przedmioty x 19 pkt = 76 pkt)
- bardzo dobry - 15 pkt,
- dobry - 10 pkt,
- dostateczny - 5 pkt,
- dopuszczający - 2 pkt.7. Punktacji podlegają szczególne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji (maksymalnie 24 punktów):


a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: maksymalnie 5 punktów


b) szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie, w tym:

 • co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty, maksymalnie 7 punktów:

  - finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty,
  - finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów,

 • zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół - maksymalnie 4 punkty

 • potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty:

  - na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty,
  - co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty

 • potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty:

  - na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty,
  - co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty

 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (w formie wolontariatu), udokumentowane bez wynagrodzenia (co najmniej w okresie półrocznym), tj. współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi - maksymalnie 2 punkty.8. Komisja Rekrutacyjna jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

c) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


9. Absolwenci gimnazjów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE są przyjmowani na podstawie liczby punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa i innych osiągnięć. Uzyskana liczba punktów będzie pomnożona przez 2.


10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej

 

 

 

 

 

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com