Aktualności

:: Strona główna
:: Sprawy bieżące
:: Kalendarium szkolne

O szkole

:: Dane adresowe i kontakt
:: Historia szkoły
:: Galeria zdjęć
:: Osiągnięcia
:: Dokumenty szkolne
:: Organizacje szkolne

Administracja

:: Dyrekcja szkoły
:: Nauczyciele
:: Biblioteka
:: Pedagog szkolny
:: Gabinet lekarski
:: Sekretariat
:: Księgowość

Uczniowie

:: Plan lekcji
:: Klasy
:: Samorząd szkolny
:: Materiały dla ucznia
:: Dzwonki
:: Prace uczniów

Dla Rodziców

:: Rada Rodziców
:: Dyżury nauczycieli
:: Informacje dla Rodziców

Rekrutacja

:: Rekrutacja
:: Dni otwarte

Rekrutacja

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014

 


 

Drodzy Gimnazjaliści,

 

Przed Wami jedna z najważniejszych w życiu decyzji - wybór szkoły,

w której będziecie kontynuować naukę.


Chcemy Wam w tym pomóc, bo wiemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica

w Ostrowcu Św. spełni Wasze oczekiwania. Zagwarantuje Wam wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Dzięki temu otworzą się przed Wami drzwi

prestiżowych wyższych uczelni.


U nas możecie liczyć na niepowtarzalną atmosferę, życzliwą opiekę i wsparcie nauczycieli oraz rozwijanie swoich zainteresowań w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Jednak przede wszystkim gwarantujemy profesjonalne,

potwierdzone doświadczeniem, przygotowanie do matury.

 


Zapraszamy

do obejrzenia filmu promującego LO Nr I im. St. Staszica.

Zdjęcia do filmu wykonali: Marysia Janicka (1d), Damian Mirga (1d),

Piotr Beben (1a).

Montaż i realizacja filmu: mgr Izabela Sarna.

Ściezka dźwiękowa: Outkast Hey Ya! jest własnością SME.

 

 


 

Zapraszamy

na wirtualną wędrówkę po naszym liceum.

Film został zrealizowany przez uczniów klasy pierwszej o profilu matematyczno-informatycznym: Rafala Biernata i Grzegorza Partyki (1a)

(opiekun: mgr Izabela Sarna)

z wykorzystaniem Minecraft.

 

GRATULUJEMY świetnej pracy!

 

Wykorzystano jako ściezkę dźwiekową utwór: The Script feat. will.i.am - Hall of fame

Własność SME

 

 

 

 

 

Plakat zaprojektowała Izabela Stępień (kl. Ia).
  

Ulotkę zaprojektował Christian Przysiwek (kl. Id).
 

Klasa 1a - MATEMATYCZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Matematyka

Język obcy

Fizyka lub chemia

Przedmiot uzupełniający:
Informatyka - rozszerzony w zakresie: grafika, animacje, multimedia, obróbka video, tworzenie serwisu www

 

Klasa 1b - LINGWISTYCZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Języki obce

Geografia

Historia lub WOS

Przedmiot uzupełniający:
Historia państwa i prawa

Przedmiot dodatkowy:
Warsztaty artystyczne lub dziennikarsko-filmowe

 

Klasa 1c - BIOLOGICZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Biologia

Chemia

Przedmiot uzupełniający:
Fizyka w medycynie

Przedmiot dodatkowy:
Język łaciński w medycynie

 

 

Klasa 1d - HUMANISTYCZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Język polski

Języki obce

Geografia lub historia

Przedmiot uzupełniający:
Warsztaty dziennikarsko-filmowe

 

Klasa 1e - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym

 

Język polski

Języki obce

Geografia lub historia lub WOS

Przedmiot dodatkowy:
Warsztaty dziennikarskie lub artystyczne do wyboru: plastyka, muzyka, taniec

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły lub rejestrują się on-line:
a) kwestionariusz /do pobrania w sekretariacie szkoły, gimnazjum lub na

www.swietokrzyskie.edu.com.pl/

b) 3 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
c) 3 kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
d) 2 zdjęcia / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/
e) kartę zdrowia, kartę szczepień / dostarczyć po przyjęciu do szkoły/
f) kartę informacyjną z gimnazjum - po przyjęciu do szkoły.

 

 

TERMINARZ:

. Termin składania kwestionariuszy/podań: od 13. 05. 2013r. do 25. 06. 2013r.

. Termin weryfikacji i zablokowania podań do edycji: do 26. 06. 2013r.,do godz. 12.00.

. Dyrektor szkoły przedłuża składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli w szkole zostały wolne miejsca.

. Termin złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat:
od 28. 06. 2013r. do 2. 07. 2013r. godz. 17.00.

. Do 02. 07. 2013r. - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według przyjętych w szkołach procedur.

. Porządkowanie list kandydatów: 2. 07. 2013r., 17.30-19.30

. Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych do szkoły : 04. 07. 2013r. godz. 12.00. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów (w pierwszej kolejności laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych).

. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (donieść oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę informacyjną /potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej - otrzymuje uczeń w swoim gimnazjum/:
od 04. 07. 2013r. od godz. 13.00 do 08.07.2013r. do godz.15.00.

Niedostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia, traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych: 9. 07. 2013r. godz. 12.00 - na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

. Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego:
do 12. 07. 2013r. do godz. 12.00.

. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej: 12. 07. 2013r. godz. 10.00.

. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji do szkół, które dysponują wolnymi miejscami w terminie uzupełniającym do 30. 08. 2013r.

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

2. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych : biologii, geografii, fizyki i chemii
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt., czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego - punktowanego w danej klasie) wynosi maksymalnie 76 pkt.

5. Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów:
język polski, język obcy, matematyka, czwarty przedmiot w zależności od profilu.

6. Punkty są obliczane według następujących zasad:
- celujący - 19 pkt (4 przedmioty x 19 pkt = 76 pkt)
- bardzo dobry - 15 pkt,
- dobry - 10 pkt,
- dostateczny - 5 pkt,
- dopuszczający - 2 pkt.

7. Punktacji podlegają szczególne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji (maksymalnie 24 punktów):
a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: maksymalnie 5 punktów
b) szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie, w tym:
. co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty, maksymalnie 7 punktów:
- finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty,
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów,
. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół - maksymalnie 4 punkty
. potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty:
- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty,
- co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty
. potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty:
- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty,
- co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty
. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (w formie wolontariatu), udokumentowane bez wynagrodzenia (co najmniej w okresie półrocznym), tj. współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi - maksymalnie 2 punkty.

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012: * język polski
* język angielski
* język niemiecki
* język rosyjski
* historia
* matematyka
* fizyka
* biologi
* chemia
* geografia
* informatyka.

8. Komisja Rekrutacyjna jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
c) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. Absolwenci gimnazjów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE są przyjmowani na podstawie liczby punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa i innych osiągnięć. Uzyskana liczba punktów będzie pomnożona przez 2.

10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej

 

 

 

<< Wstecz

Copyright by LO Nr I | Valid HTML 4.01 & CSS

szablon pochodzi ze strony szbloniki.com